De werkgroep Zorg en Wonen houdt zich bezig met de zorg voor ouderen in Waddinxveen, in de ruimste zin des woords. In grote trekken kunnen hierbinnen drie soorten activiteiten worden onderscheiden.

Voorlichting over zorgvoorzieningen van belang voor ouderen in Waddinxveen. Voorbeelden: de Wmo, de WLZ, verzeke­ringen, in Waddinxveen werkzame zorgverleners. Vooral als zich in de zorg veranderingen voordoen kan voorlichting daarover van belang zijn. Er zijn verschillnde manieren om de informatie te verspreiden:

Schriftelijk, via de website, digitale nieuwsbrief en de maandelijkse pagina Senioren Nieuws in Hart van Holland, maar soms wellicht ook in andere media;

Mondeling, door het organiseren van lezin­gen of cursussen door daarvoor uit te nodigen deskundigen

Bevordering van het totstandkomen van gewenste nieuwe zorgvoorzieningen ten behoeve van ouderen in Waddinxveen. Dat kunnen permanente voorzieningen zijn, zoals een consultatiebureau voor ouderen of een hospice. Het kunnen ook periodieke of eenmalige activiteiten zijn, zoals een beurs met voor ouderen interessante artikelen of een cursus “voorsorteren op de ouderdom”. Hierbij kan samenwerking gewenst zijn met professionele instellingen of bedrijven, zoals de gemeente, Woonpartners, zorgverleners, de huisartsen. De werkgroep kan dan ideevorming en kennisverzameling bijdragen.

Samenwerking met of beïnvloeding van de gemeente met betrekking tot aspecten van de zorg voor ouderen. Dat betreft in de eerste plaats inbreng in de PAR Kamers Zorg en Welzijn en Leefbaarheid, Veiligheid en Wonen. De onderwerpen die in de PAR worden besproken komen, hetzij vooraf of achteraf, in de werkgroep aan de orde. Bovendien willen ambtenaren van de gemeente somtijds overleg voeren met de belangenorganisaties, waaronder de Seniorenraad, over de voorbereiding van beleid of over problemen met de praktische uitvoering. Ook dan is het een zaak voor de werkgroep Zorg.

De gemeente houdt zich ook wel met andere aspecten van zorg bezig, bijvoorbeeld ter uitvoering van de Wet publieke gezondheid. Ook op die terreinen heeft, als het specifiek ouderen betreft, de werkgroep Zorg contacten met ambtenaren, hetzij op hun verzoek of op eigen initiatief.

In 2015 zijn de werkgroepen Zorg en Wonen samengevoegd tot één Werkgroep Zorg en Wonen. Het aspect wonen wordt momenteel nader uitgewerkt.

Lees verder over vormen van zorg.